previous pauseresume next

آخبار

تدوین شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها

شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها با حضور اعضاء در کمیته بهره وری ستاد دانشگاه تصویب گردید.

همایش آشنایی با اصول و مبانی بهره وری

همایش آشنایی با اصول و مبانی بهره وری رور دوشنبه مورخ۹۳/۵/۲۰ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ عصر در سالن همایش واقع در تالار سبز با حضور رابطین بهره وری برگزار خواهد شد.

اشتراک در آخبار