previous pauseresume next

تدوین شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها

شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها با برگزاری جلسات متعدد با حضور اعضاء در کمیته بهره وری ستاد دانشگاه تصویب گردید و به منظور بهره برداری از آن سامانه ای تحت عنوان چرخه بهره وری دانشگاه در سایت مدیریت بهره وری طراحی گردیده است .نحوه استفاده از سامانه در همایش بهره وری که در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ تشکیل می گردد به رابطین آموزش داده خواهد شد.برای دریافت جداول شاخصهای بهره وری بر روی مراکز آموزشی درمانی /بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی کلیک کنید.