previous pauseresume next

تهیه نیازهای آموزشی مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

پس از بررسی های متعدد در خصوص نیازهای آموزشی مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها سر فصل های آموزش  این دسته از مخاطبین مشخص و اهداف  و انتظارات از فراگیران در پایان دوره تهیه و مورد موافقت اعضاء قرار گرفت.در این راستا واحد آموزش با هدف برگزاری هرچه موثرتر و اثربخش تر این دوره ها  اقدام به برگزاری  کمیته تخصصی آموزش داد که در آن اقدامات اجرایی جهت اجرای بهتر این دوره ها جهت ارتقاء سطح دانش مدیران تعیین می گردد.برای دریافت بسته پیشنهادی آموزش مدیران اینجا را کلیک کنید.