previous pauseresume next

ماموریت و چشم انداز

رسالت

    این دفتر بعنوان عنصر اصلی در حوزه بهره وری دانشگاه و بعنوان نهاد مسئول پیاده سازی نظام مدیریت بهره وری و سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، نظارت و پایش در زمینه افزایش درآمدها و کاهش هزینه های مراکز آموزشی درمانی ، بیمارستانها و کلیه واحدهای تابعه دانشگاه وظیفه دارد با بهره گیری از توان روسا و مدیران بیمارستانها ، مراکز و رابطین بهره وری، از طریق توسعه و بهبود رویکردها، روش ها و برنامه های مناسب مدیریتی همگام با سایر عناصر علمی و اجرایی، دانشگاه را در ترویج و ارتقاء فرهنگ بهره وری و اجرای بهینه برنامه های بهبود بهره وری  و دست یابی به اهداف کلان بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سلامت یاری رساند.

 

دورنما

این دفتر در نظر دارد به یکی از پیشگامان پیاده سازی نظام مدیریت بهره وری تبدیل شده و به عنوان الگویی قابل قبول برای تمام دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شود.