previous pauseresume next

شرح وظایف

۱. پیگیری در خصوص تشکیل منظم جلسات کمیته بهره وری(بهبود کیفیت) واحدهای تابعه و ستاد مرکزی

۲. کنترل , پایش و تعدیل هزینه های واحدهای تابعه و ستاد مرکزی

۳. تلاش موثر در جهت افزایش درآمد واحدهای تابعه

۴. احصاء تجربیات ارزشمند واحدهای تابعه در خصوص بهره وری و انتقال آن در قالب صدور بخشنامه به مراکز دیگر

۵. اعزام تیم های کارشناسی به واحدهای تابعه و برگزاری جلسات تبادل اطلاعات و راهنمایی و استفاده از تجربیات موفق در جهت بهره وری با مدیران واحدهای یادشده

۶. برگزاری جلسات آموزشی جهت مدیران و کمیته های بهره وری(بهبود کیفیت)مسئولین درآمد در سطح واحدهای تابعه با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

۷. شناسایی مراکز آموزشی درمانی و تربیت نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز واحدهای نظارت بر صورتحساب بیماران بیمارستانها و اظهار نظر پیرامون انتصاب مسئولین واحدهای درآمد با هماهنگی مدیریتهای امور مالی و توسعه سازمان و منابع انسانی

۸. برگزاری جلسات منظم با صاحبان اندیشه های نو و کارکنان با تجربه و پیشکسوت و استفاده از نقطه نظرات ارزنده آنها

۹. تهیه سیستم ارزشیابی و سنجش کارایی,بهره وری,کارآمدی ,لیاقت ,کاردانی و...مدیران واحدهای تابعه و اجرایی و بکاربستن آن در فواصل معین با همکاری مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی به منظور شناسایی مدیران فرهیخته

۱۰. استفاده بهینه از سیستم های نرم افزاری جدید(HIS) در سطح واحدهای تابعه جهت اجرا سایر واحدها در قالب ارسال بخشنامه و دستورالعمل با هماهنگی مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

۱۱. هماهنگی با واحدهای انفورماتیک و فن آوری اطلاعات سطح دانشگاه به منظور استفاده بهینه از نرم افزارهای مورد استفاده و در صورت نیاز بکارگیری در سایر واحدها