previous pauseresume next

شرح وظایف کمیسیون تحول اداری

شرح وظایف کمیسیون تحول اداری دانشگاه

 

۱- بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب جهت اجرای بهتر برنامه های تحول اداری

۲- پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح ها در راستای برنامه های ستاد برنامه ریزی تحول اداری کشور ، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تحول اداری وزارتخانه واستانداری

۳- بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای ۶ برنامه تحول اداری در راستای برنامه

 ۵۰ *۳۰ استانداری

۴- انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای

۵- بررسی و تایید نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه جهت ارائه به وزارتخانه و استانداری

۶- تهیه آمار،‌اطلاعات و گزارشات مرتبط با موضوعات بهره وری و تحول اداری و در صورت لزوم اطلاع رسانی آنها.

۷- پایش و نظارت بر اجرای برنامه های تحول نظام اداری و تهیه گزارش عملکرد مربوط