previous pauseresume next

معرفی مدیر

 

نام و نام خانوادگی: محمدعلی جهانگرد

رشته تحصیلی:پزشکی عمومی

سوابق اجرایی: کاردان بیهوشی شاغل در مرکز آموزشی درمانی الزهراء

کارشناس واحد درآمد و پزشک اورژانس در مرکز آموزشی درمانی الزهراء

مسئول اداره درآمد مرکز آموزشی درمانی الزهراء

سرپرست اداره درآمد دانشگاه

سرپرست مدیریت بهره وری