previous pauseresume next

برگزاری جلسه کمیسیون تحول اداری دانشگاه

کمیسیون تحول اداری دانشگاه روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۶/۵  ساعت ۱۰:۳۰ صبح در دفتر ریاست دانشگاه با موضوع ابلاغ شرح وظایف روسای کمیته های پنج گانه تشکیل گردید.

برگزاری جلسه کمیته بهره وری دانشگاه

کمیته بهره وری دانشگاه در روز سه شنبه مورخ ۹۳/۵/۲۸ ساعت ۱۰ صبح در دفتر شورای معاونت پشتیبانی تشکیل گردید.

بحران شدید منابع آبی و راههای صرفه جویی آب شرب در بیمارستانها

با توجه به شرایط آب در استان اصفهان ، کمبود شدید آب شرب ، کاهش شدید ظرفیت منابع آبی و ایجاد شرایط اضطراری در مصرف آب ،مقرر گردید آقای مرتضی رستمی به نمایندگی از مدیریت بهره وری دانشگاه جهت بررسی علت افزایش مصرف با کارشناسان و مهندسین بهره برداری،مصرف،امور مشترکین و درآمد سازمان آبفا همکاری لازم را مبذول دارند که مشارالیه بدنبال جلسات متعدد موضوع را در قالب دو کنفرانس در کمیته بهره وری مطرح کردند و در همین رابطه در تاریخ ۹۳/۵/۲۱ طی مصاحبه ای با صدا و سیمای مرکز اصفهان که در مدیریت بهره وری دانشگاه انجام شد نقطه نظرات خود را جهت کاهش مصرف آب بیان نموده و از همکاری کارشناسان محترم صدا و سیما و مهندسین محترم سازمان آبفا که نهایت همکاری را در راههای صرفه جویی در مصرف آب و اطلاع رسانی انجام دادند، تقدیر و خواستار تداوم اینگونه همکاریها شدند.

برگزاری همایش آشنایی با اصول و مبانی بهره وری

همایش آشنایی با اصول و مبانی بهره وری در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۰ ساعت ۹ لغایت ۱۶ در تالار سبز دانشگاه با حضور رابطین بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها و شبکه های بهداشت درمان تشکیل گردید.در این جلسه با حضور آقایان دکتر حریری،دکتر فردوسی،دکتر جهانگرد،دکتر کریمی مبانی و اصول بهره وری آموزشی داده شد.عناوین و بسته های آموزشی به شرح زیر می باشند:

۱-مدیریت سبز

۲-چرخه بهره وری بیمارستانها

۳-تقاضای القایی خدمات سلامت

۴-بهره وری دکتر طاهری

۵-بهره وری دکتر خاکی

۶- درآمد و هزینه دکتر جهانگرد

آغاز ارزیابی دستگاههای اداری اجرایی استان در بعد شاخصهای عمومی

فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای داری اجرایی استان آغاز شد.برای دریافت فرمهای مربوطه به سایت دفتر منابع انسانی و تحول اداری  استانداری اصفهان با آدرس:http://humanresource.ostan-es.ir مراجعه نمایید.

برگزاری جلسه کمیته بهره وری دانشگاه

کمیته بهره وری دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۴ساعت ۱۰ صبح در دفتر شورای معاونت پشتیبانی تشکیل گردید.

تهیه نیازهای آموزشی مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها

نیازهای آموزشی مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها با حضور اعضاء در کمیته بهره وری ستاد دانشگاه تدوین و به تصویب رسید.

تدوین شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها

شاخصهای بهره وری مراکز آموزشی درمانی/بیمارستانها با حضور اعضاء در کمیته بهره وری ستاد دانشگاه تصویب گردید.

همایش آشنایی با اصول و مبانی بهره وری

همایش آشنایی با اصول و مبانی بهره وری رور دوشنبه مورخ۹۳/۵/۲۰ ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ عصر در سالن همایش واقع در تالار سبز با حضور رابطین بهره وری برگزار خواهد شد.

صفحه‌ها

اشتراک در مدیریت بهره وری RSS